.

-12-

teta11

-11-

teta10

-10-

teta9

-9-

teta8

-8-

teta7

-7-

teta6

-6-

teta5

-5-

teta4

-4-

teta3

-3-

teta1

-2-

teta2

-1-

teta